Converter: String Encoder

utf-8 - Unicode (UTF-8)
(c)stastka.ch // String Encoder v2.0